System Sygnalizowania

System Anonimowego Sygnalizowania to bezpieczne narzędzie do zgłaszania nadużyć, naruszeń i nieprawidłowości gwarantujący bezpieczeństwo i zachowanie anonimowości osoby dokonującej zgłoszenia. Stawiamy na przejrzystość dlatego nasz system jest intuicyjny i niezwykle prosty w obsłudze. Najistotniejszym jest to, że osoba zgłaszająca pozostaje anonimowa, dzięki czemu nie będzie miała obaw przed ewentualnymi działaniami odwetowymi i chętniej przystąpi do zaraportowania zauważonych nadużyć. W ramach korzystania z Systemu firma lub instytucja otrzymuje opiekę Niezależnego Rzecznika Etyki Pracy, który będzie reagował na przekazane informacje przez sygnalistę, analizował je, informował go o statusie zgłoszenia oraz podjętych lub planowanych działaniach pracodawcy.
Ponadto pracodawca będzie wyposażony w pakiet materiałów informacyjnych dla pracowników, klarownie objaśniających, w jakim celu i w jaki sposób korzystać z tego narzędzia.
Dzięki wdrożeniu Systemu Anonimowego Sygnalizowania oraz podstawowych procedur zgłaszania naruszeń pracodawca będzie działał wg wytycznych Dyrektywy UE.
Platforma sygnalisty sygnalizujemy.pl jest narzędziem, które w pełni odpowiada wszelkim wymogom nakładanym na firmy oraz instytucje przez dyrektywę. Platforma daje pracownikom pełną anonimowość zgłoszeń. Niedochowanie tego obowiązku może wiązać się z nakładanymi na pracodawcę karami. W zakładach pracy, zwłaszcza tych niewielkich, w których liczba pracowników nie przekracza dwustu osób zachowanie anonimowości, jak pokazuje praktyka jest niezwykle trudne. Stąd w krajach UE firmy decydują się na korzystanie z systemów sygnalizowania takich jak sygnalizujemy.pl Korzystanie z systemu jest też tańsze niż wprowadzanie nowego etatu osoby zajmującej się etyką pracy. Dzięki niewielkiemu abonamentowi Państwa firma korzysta także ze wsparcia Niezależnego Rzecznika Etyki Pracy, którego celem jest wyjaśnienie oraz załagodzenie konfliktów w drodze mediacji.
Dostępny jest także psycholog, którego celem jest oznaczanie fałszywych zgłoszeń, ale także pomoc pracownikom wymagającym wsparcia.
Wdrożenie systemu sygnalizowania daje szansę na rozwiązanie problemu nim informacja o nim wypłynie poza miejsce pracy.
Posiadanie systemu sygnalizujemy.pl oznacza wdrożenie tak zwanego wewnętrznego kanału sygnalizowania. Zatrudnieni w wyposażonych w to narzędzie firmach pracownicy zobowiązani są w pierwszej kolejności do skorzystania właśnie z wewnętrznych kanałów sygnalizowania. Pracownicy firm, które nie mają wdrożonych wewnętrznych kanałów sygnalizowania zobowiązani są do skorzystania z zewnętrznych kanałów sygnalizowania. Mogą więc zgłosić sprawę bezpośrednio na policję, do Państwowej Inspekcji Pracy czy do mediów.
Wdrożenie systemu sygnalizujemy.pl oznacza zbadanie poprawności i zgodności z dyrektywą unijną dotychczasowych metod sygnalizowania, jeśli takie funkcjonowały do tej pory w firmie. Audyt pozwoli na wprowadzenie zgodnych z dyrektywą poprawek lub na wdrożenie całego systemu. Przedsiębiorstwo czy instytucja wraz z jej pracownikami zostanie przeszkolona z zakresu nowych przepisów nakładanych przez dyrektywę. Podczas procesu wdrożeniowego wykonany zostanie dla firmy dedykowany jej system sygnalizowania, nad którym nadzór pełnić będzie Niezależny Rzecznik Etyki Pracy. Po procesie wdrożeniowym firma otrzyma certyfikat potwierdzający dostosowanie procedur sygnalizowania do wymogów nowych przepisów.
Po wdrożeniu platforma działa jak dający 100-procentową anonimowość komunikator. Po bezpiecznym zalogowaniu sygnalista może dokonać zgłoszenia nieprawidłowości.
Wszelkie zgłoszone przez platformę sygnalizujemy.pl komunikaty trafiają do Niezależnego Rzecznika Etyki Pracy. Jego rolą jest ocena prawdziwości zgłaszanych informacji oraz podjęcia decyzji o dalszym nadaniu biegu sprawy.
To osoba, której celem jest sprawdzenie oraz wyjaśnienie szczegółów związanych ze zgłoszeniem od sygnalisty. Pod najwyższym rygorem jest ona zobowiązana do zachowania anonimowości dokonującego zgłoszenia sygnalisty. Rolą Niezależnego Rzecznika Etyki Pracy jest pomoc we wskazaniu nieprawidłowości w firmie/instytucji oraz w wyeliminowaniu ich bez konieczności wychodzenia poza ramy zakładu pracy czy instytucji.
Zdecydowanie tak. Takie jest główne zadanie platformy sygnalizujemy.pl Zgłoszenia dokonywane za jej pośrednictwem przez sygnalistów (whistleblowers) zgodnie z dyrektywą muszą zachować najwyższą anonimowość. Zgłaszający nie może mieć najmniejszych podstaw do tego by czuć, że dokonane zgłoszenie może wpłynąć na to, jak postrzegany jest w swoim miejscu pracy/instytucji. Ponadto dyrektywa dokładnie informuje oraz nakazuje piętnowanie jakichkolwiek form dyskryminacji czy mszczenia się na dokonującym zgłoszenia sygnaliście.
Osoby dokonujące zgłoszenia w złej wierze lub przekazujące nieprawdziwe informacje mogą być pociągnięte do poniesienia odpowiedzialności karnej.
Parlament Europejski pochylił się nad stworzeniem dyrektywy o sygnalistach ze względu na wielomilionowe straty finansowe dotykające co roku działające na terenie Unii Europejskiej firmy oraz inne instytucje. Kradzieże, korupcja czy mobbing niewykryte odpowiednio wcześniej prowadzą do powstawania strat oraz konieczności wypłaty odszkodowań. Straty na wizerunku przedsiębiorstwa niestosującego się do zasad etycznych trudne są wręcz do ocenienia. Każdy sygnalista (whistleblower) to para oczu, która pomaga pilnować w zakładzie pracy/instytucji przyjętych zasad wierząc, że przyczynia się to dla dobra samej instytucji, jak i zatrudnionych w niej osób.
Działanie zgodnie z prawem EU Wprowadzając Systemu Anonimowego Sygnalizowania przedsiębiorstwo czy instytucja publiczna przede wszystkim postępuje zgodnie z prawem Unii Europejskiej, czyli zapewnia kanały zgłaszania nieprawidłowości oraz ochronę i bezpieczeństwo osobom, które je raportują.
Ochrona System w ogromnym stopniu chroni interesów pracodawcy, jak i pracownika. W przypadku pracodawcy zmniejsza ryzyko wystąpienia naruszeń i nie naraża go na ewentualne straty finansowe i kadrowe lub utratę dobrego wizerunku w momencie publicznego ujawnienia. Ponadto pozwala na kontrolowanie sytuacji w przedsiębiorstwie i minimalizuje wykazanie naruszeń podczas kontroli publicznej.
Pracownikom natomiast zapewnia komfort pracy oraz parasol ochronny przed łamaniem praw pracowniczych, ponieważ demaskuje lub obniża występowanie działań typu mobbing, dyskryminacja czy brak bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Prewencyjna System zdecydowanie pełni funkcję zapobiegawczą, gdyż powstrzymuje chęć popełnienia naruszeń i łamania prawa oraz zapobiega do popełniania ich w przyszłości.
Posiadanie systemu a przy tym certyfikacji Etyczna Firma- Solidny Biznes jest wielkim atutem, ponieważ wpływa na reputację i zaufanie do przedsiębiorcy. Firma pokazuje, że stosuje politykę etyki, dba o zachowanie dobrych praktyk dzięki czemu jest gwarantem bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Takie wartości są niezbędne do stworzenia i utrzymania dobrych, godnych zaufania i długotrwałych relacjach biznesowych.
W każdej nawet najmniejszej firmie może dojść do naruszeń, o których w wielu przypadkach pracodawca po prostu nie wie. To może spowodować poważne szkody. Dobry przykład stanowi brak wiedzy pracodawcy o łamaniu praw konsumenckich lub naruszeniu regulacji o ochronie danych osobowych w jego firmie. Za taki proceder nakładane są bardzo wysokie kary a reputacja firmy może być już nie do odbudowania. Dlatego System Anonimowego Sygnalizowania to dodatkowe pary oczu, które widzą dużo więcej, mogą zareagować i uchronić firmę przed wielkimi stratami.
Wdrożenie kompleksowego Systemu Anonimowego Sygnalizowania to dla firmy forma usprawnienia komfortu pracy zarówno pracowników, jak i pracodawcy a co za tym idzie rozwój i dążenie do doskonałości.
Dzięki wdrożeniu Systemu Anonimowego Sygnalizowania pracodawca nie musi sam tworzyć mechanizmu zgłaszania naruszeń oraz powoływać stanowiska lub działu (zależy od wielkości firmy/instytucji) zajmującego się obsługiwaniem kanałów zgłoszeń oraz całą procedurą naprawczą. W ramach jednego abonamentu my zrobimy to za Państwa. Oferujemy Państwu pełen pakiet usług i narzędzi: system zgłaszania nadużyć, instruktaż dla pracowników, obsługiwanie procedury zgłoszenia, certyfikację, doradztwo oraz dodatkowo szkolenia i obsługę prawną.